Infographic: Những ai được giảm giá khi mua vé tàu Tết Quý Mão 2023? - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

ữngaiđượcgiảmgiákhimuavétàuTếtQuýMã